Privacy Verklaring MaatRecht

Inleiding

MaatRecht respecteert uw persoonsgegevens. MaatRecht verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitoefening van de gevraagde dienst alsmede op grond van een wettelijk omschreven bevoegdheid of verplichting. Uw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle verkregen informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens.

MaatRecht wenst met deze Privacy Verklaring uitvoering te gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens door mij worden verwerkt.

MaatRecht is een eenmanszaak van de heer C.P. de Putter en staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 59010401.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of dit privacy statement kunt u contact opnemen met de heer C.P. de Putter via deputter@maatrecht.nl, telefoon: 03-2022030.

 

Minderjarig

Minderjarigen mogen zonder toestemming van hun wettelijk vertegenwoordigers geen persoonsgegevens verstrekken aan MaatRecht. Onder minderjarig wordt verstaan, jonger dan 16 jaar.

 

Toepassing

De privacy verklaring is van toepassing op de volgende categorieën personen van wie MaatRecht persoonsgegevens verwerkt:

 1. (potentiële) cliënten;
 2. Bezoekers aan het kantoorgebouw van MaatRecht;
 3. Bezoekers van de website van MaatRecht
 4. Deelnemers aan bijeenkomsten van MaatRecht;
 5. Sollicitanten;
 6. Derden op wie cliënten van MaatRecht een vordering hebben, dan wel betrokken zijn bij een (potentieel) conflict met een cliënt van MaatRecht;
 7. Alle overige personen die met MaatRecht contact opnemen of van wie MaatRecht persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers en (student-)stagiaires.

 

Het doel van de verwerking

MaatRecht verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 1. het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst;
 2. het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 3. innen van declaraties;
 4. advisering, bemiddeling en verwijzing;
 5. het verbeteren van product- en dienstinformatie;
 6. het verbeteren van de kantoorwebsite maatrecht.nl;
 7. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de kantoorwebsite voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 8. marketing- en communicatieactiviteiten;
 9. voor werving en selectie;

 

Persoonsgegevens per categorie

MaatRecht verwerkt de navolgende persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • naw gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • functienaam en eventuele titel
 • geboortedatum
 • geslacht
 • IBAN
 • informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites.

Voornoemde persoonsgegevens worden verwerkt door MaatRecht omdat deze door u op eigen initiatief zijn verstrekt of in het kader van mijn dienstverlening zijn verkregen. Dit kan inhouden dat uw persoonsgegevens door derde partijen aan mij kenbaar zijn gemaakt (rechtbank, verzekeraars, medici, cliënt, wederpartij, getuigen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

 

Grondslag verwerking persoonsgegevens

MaatRecht verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van de overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • eigen gerechtvaardigd belang.

 

Delen van persoonsgegevens met derden  

MaatRecht deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek, het opvragen van medisch advies, of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van MaatRecht, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan MaatRecht persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat. MaatRecht deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van MaatRecht uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door MaatRecht ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

 

Doorgifte buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

MaatRecht geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de EER. Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt MaatRecht ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

Beveiliging persoonsgegevens

MaatRecht hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij nemen dan ook passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo bevinden uw persoonsgegevens zich achter een beveiligde omgeving waarvoor u moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. We maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer – SSL). Hierdoor wordt alle informatie tussen u en onze website afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Verder zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

MaatRecht bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet of regelgeving mij dit verplicht.

MaatRecht hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Zaakdossier (digitaal): 7 jaar na afwikkeling van het dossier, tenzij:
   • een voorbehoud is opgenomen in de vaststellingsovereenkomst. Dan wordt aangesloten bij de opgenomen termijn in de vaststellingsovereenkomst;
   • het gaat om afsluiting van een dossier van een minderjarige. In dat geval wordt het dossier bewaard tot 7 jaar na het moment waarop de betrokkene meerderjarig is geworden.
 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;
 • Gegevens van sollicitanten: 4 weken na afronding van de sollicitatieprocedure;

 

Privacy rechten van betrokkenen

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden opgeslagen, heeft, ook na toestemming, het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren op juistheid en / of te laten verwijderen. U kunt de door u verleende toestemming voor het opslaan van uw persoonsgegeven naderhand ook weer intrekken. MaatRecht draagt er zorg voor om u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, uw verzoek door te voeren. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. Indien noodzakelijk, staat het MaatRecht vrij eerst nadere identificatiegegevens op te vragen alvorens uw verzoek in behandeling te (kunnen) nemen.

Ter verduidelijking wordt onder de rechten van betrokkene begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan wettelijke bewaartermijnen.

 

Gebruik social media

Op de website(s) van MaatRecht zijn buttons en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin, Twitter of Facebook. MaatRecht houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

 

Cookies en IP-adres

MaatRecht maakt gebruik van cookies, teneinde uw gebruiksgemak van de website te vergroten. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken. Ook wordt uw IP-adres geregistreerd door de websiteprovider van MaatRecht. Cookies is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt zodat deze wordt opgeslagen en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, of feitelijk de webbrowser, in het verleden heeft gedaan. Deze informatie wordt verzameld, zodat de website van MaatRecht in staat is om bij een volgend bezoek uw browser te herkennen en bepaalde informatie vast te leggen en op te slaan. MaatRecht maakt gebruik van zowel functionele cookies als tracking cookies.

 

Functionele cookies

Deze cookies hebben een functionele rol binnen onze website, zonder deze cookies zou onze website niet goed functioneren. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat u als u eenmaal inlogt, u ook ingelogd blijft.

 

Tracking Cookies

Onze website maakt gebruik van zogeheten tracking cookies. Dit doen wij om een profiel op te bouwen van onze klanten. Daarmee kunnen wij onze dienstverlening verbeteren, en zo beter aansluiten op uw wensen. In bepaalde gevallen stelt mij dit in staat om u gepersonaliseerde advertenties te tonen. Adverteerders mogen alleen met uw toestemming een “tracking cookie” plaatsen. Adverteerders kunnen u dan volgen binnen hun netwerk en op basis daarvan een profiel samenstellen. Voor een uitgebreide beschrijving verwijzen wij u naar onze “Cookie Verklaring”. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. MaatRecht heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. Voor uitgebreide informatie omtrent het gebruik van Analytische cookies verwijzen wij u naar onze Cookie Verklaring.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Aanpassing privacy statement

MaatRecht heeft het recht de inhoud van dit Privacy Statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het Privacy Statement worden op de website van het MaatRecht gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website: www.maatrecht.com.